مدیریت صنعتی
 
قالب وبلاگ
بهنام شهایی


از سال ۱۹۹۱ اصطلاح چابکی برای اولین بار به منظور توصیف ظرفیت لازم برای تولید مدرن به کار گرفته شد. چابکی به معنای توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت‌آمیز به تغییرات محیطی است. همانند تولید کنندگان، سایر سازمانها و موسسات ناچارند که برای رقابت در قرن بیست و یکم به دنبال چابکی باشند چرا که سازمانهای مدرن با فشار فزاینده‌ای جهت یافتن راههای جدید رقابت کارآمد در بازار پویای جهانی مواجه هستند. چابکی، توانایی سازمان برای عرضه محصولات و خدمات با کیفیت بالا را ارتقا داده و در نتیجه عامل مهمی برای اثربخشی سازمان می‌شود. بسیاری از سازمانها به رویکردهایی چون سازمان مجازی و تیم مجازی روی می‌آورند تا چابکی سازمانی را بهبود داده و از لحاظ جهانی توسعه یابند. البته، گاهی چابکی ممکن است یکپارچه سازی فرآیندها، اعضا و نیز ویژگیهای سازمان با تکنولوژیهای پیشرفته به نظر آید. این مقاله درصدد است تا با مرور مختصر ادبیات موضوع، یک مدل چابکی را بر مبنای عرضه‌کنندگان، کارکنان سازمان و مشتریان ارائه دهد. فرض بر این است که ارتباطات بر یک بنیاد رهبری، فرهنگ سازمانی و سیستم‌های پاداش کارکنان استوار است که میان افراد و تکنولوژی ارتباط ایجاد می‌کند. این ارتباطات عبارتند از مشغولیت افراد در تصمیم‌گیری، ارائه فرآیند و محصول با کیفیت از طریق غنی‌سازی مشاغل، آموزش در زمینه فناوری، و ایجاد یک سیستم پاداش که نیروهای سوق دهنده چابکی را تقویت می‌کند.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/۸/۳٠ ] [ ٦:٥۸ ‎ق.ظ ] [ محمد علی ضیائی ]

امیرحسین محمد داودی، فائزه حجتی


 
 
چکیده
این مطالعه قصد دارد تا با ارزیابی مدل مفهومی یادگیری تیمی «نَپ»[3] فرایندهای اجتماعی شناختی اثرگذار بر اثربخشی تیم و یادگیری تیمی دانشجویان را مورد بررسی و نحوه ارتباط این عوامل را آزمون نماید.در این مطالعه از روش تحقیق توصیفی- همبستگی استفاده شد. کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ساوه به عنوان جامعه آماری و نمونه‌ای به حجم 191 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند-قضاوتی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته شامل 5 متغیر اصلی ساختار و زمینه تیم، باورهای تیم، رفتارهای یادگیری تیمی، فراشناخت و اثربخشی تیم به همراه زیر مولفه‌های آنها بود که آلفای کرونباخ هریک از این متغیرها به ترتیب عبارتند از72/0، 78/0، 70/0، 71/0، 72/0. نتایج تحلیل رگرسیون وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین متغیرها را به‌صورت دو به دو تأیید و تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره وجود رابطه تعاملی بین متغیرها را به‌صورت جزئی مورد تأیید قرار داد. سپس برازش مدل با نرم افزار لیزرل ارزیابی شد که نتایج برازش کل مدل را تأیید نکرد. همچنین نتایج تحلیل مسیر یک مدل جدید را پیشنهاد کرد که نشان می‌دهد برای موفقیت یادگیری تیمی و اثربخشی تیم باید باورهای تیم و فراشناخت تیم مورد ملاحظه و توجه قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: یادگیری تیمی؛ فرایندهای اجتماعی شناختی؛ اثربخشی


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/٧/۱٤ ] [ ٢:٠۱ ‎ب.ظ ] [ محمد علی ضیائی ]

بهنام شهایی


از سال ۱۹۹۱ اصطلاح چابکی برای اولین بار به منظور توصیف ظرفیت لازم برای تولید مدرن به کار گرفته شد. چابکی به معنای توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت‌آمیز به تغییرات محیطی است. همانند تولید کنندگان، سایر سازمانها و موسسات ناچارند که برای رقابت در قرن بیست و یکم به دنبال چابکی باشند چرا که سازمانهای مدرن با فشار فزاینده‌ای جهت یافتن راههای جدید رقابت کارآمد در بازار پویای جهانی مواجه هستند. چابکی، توانایی سازمان برای عرضه محصولات و خدمات با کیفیت بالا را ارتقا داده و در نتیجه عامل مهمی برای اثربخشی سازمان می‌شود. بسیاری از سازمانها به رویکردهایی چون سازمان مجازی و تیم مجازی روی می‌آورند تا چابکی سازمانی را بهبود داده و از لحاظ جهانی توسعه یابند. البته، گاهی چابکی ممکن است یکپارچه سازی فرآیندها، اعضا و نیز ویژگیهای سازمان با تکنولوژیهای پیشرفته به نظر آید. این مقاله درصدد است تا با مرور مختصر ادبیات موضوع، یک مدل چابکی را بر مبنای عرضه‌کنندگان، کارکنان سازمان و مشتریان ارائه دهد. فرض بر این است که ارتباطات بر یک بنیاد رهبری، فرهنگ سازمانی و سیستم‌های پاداش کارکنان استوار است که میان افراد و تکنولوژی ارتباط ایجاد می‌کند. این ارتباطات عبارتند از مشغولیت افراد در تصمیم‌گیری، ارائه فرآیند و محصول با کیفیت از طریق غنی‌سازی مشاغل، آموزش در زمینه فناوری، و ایجاد یک سیستم پاداش که نیروهای سوق دهنده چابکی را تقویت می‌کند.
● مقدمه
تحولات سریع تکنولوژیکی، افزایش خطرات، جهانی شدن و انتظارات خصوصی‌سازی از ویژگیهای محیطی هستند که سازمانهای تجاری کنونی با آنها مواجهند. برای کسب موفقیت در این محیط، چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد می‌کند که می توان با شهرت در نوآوری و کیفیت آن را حفظ نمود. سازمان چابک فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتریان را بر اساس محصولات و خدمات با کیفیت خود و در یک قالب زمانی نسبتاً کوتاه رفع می‌کند. البته این وضعیت زمانی روی می‌دهد که چابکی یک ارزش سازمانی نظام ‌مند و یک استراتژی رقابتی برای رهبران تلقی شود. با توجه به جدید بودن بحث چابکی، تعریفی که مورد تائید همگان باشد وجود ندارد


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/٧/۱٤ ] [ ۱:٤۳ ‎ب.ظ ] [ محمد علی ضیائی ]

شروع قرن 21 را می توان از نظر فناوری عصر کوانتوم نامید. رایانه ها، اینترنت، بارکد خوانها و جراحی های لیزری تنها چند نمونه از پیامدهای جدید و نوآوریهای نظریه فیزیک قرن بیستم هستند که مکانیک کوانتومی (QUANTUM MECHANICS) نامیده می شوند (شلتون و دارلینگ، 2001).

اگرچه تیلور مدیریت علمی را در آمریکا انتشار داد، نوشته های فایول در اروپا مجموعه ای از مهارتهای مدیریتی که هماهنگ با جهان مکانیکی تیلور بود، ایجاد کرد. فایول این مهارتها را به عنوان برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل نامید و اگرچه مینتزبرگ، اعتبار این مهارتهای مدیریتی را 30 سال بعد به چالش کشید، کتابهای مدیریتی و کسب و کار قرن 21 به توصیف و شرح آنها و مدیران به اتکا به آنها ادامه دادند. امروزه در جهان پیچیده و پر از تغییرات مستمر، این مهارتها به سرعت غیر قابل استفاده شده اند. آنها برای حیات در زمانهای ابتدایی که سازمانها به عنوان موجوداتی ثابت نگریسته می شدند و در شکل و رفتار قابل پیش بینی، منطقی و خطی عمل می‌کردند، ساخته شده بودند. امروزه تغییرات سریع و مستمر، جهان را به طور پیچیده ای از حالت ثبات و قابلیت پیش بینی خارج کرده است. در چنین جهانی توانایی مدیران برای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل به طور فزاینده ای به مخاطره افتاده است.

ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/٦/٢٠ ] [ ٦:۳٠ ‎ب.ظ ] [ محمد علی ضیائی ]

در مدیریت کارمندان، بعضی وقت‌ها صبر شما در مقابل کمبود انگیزه، مقاومت در مقابل حرفهایتان و یا یک مشکل کارمندی لبریز می‌شود. و چون شما مدیر هستید، دلیل نمی‌شود که بی نقص باشید. بعضی وقت‌ها ما حرفی می‌زنیم و بعدش پشیمان می‌شویم.

اما برخلاف متوسط کارمندان، مدیر وظیفه دارد که در درگیری‌های لفظی داخل نشود. نمی‌توانید وقتی خسته و ناامید هستید، هر چیزی خواستید بگویید. حتی آخرین چیزی که برای آرام کردن اوضاع می‌گویید ممکن است باعث خراب تر شدن اوضاع هم بشود.

اینجا ۷ عبارت است که باید از گفتنشان به کارمندانتان اجتناب کنید. بیان بی تأمل نظرتان ممکن است باعث خسارت شود و از بین رفتن اعتماد کارمندان، به راحتی قابل جبران نیست.

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۳/٦/٢٠ ] [ ٦:٢٧ ‎ب.ظ ] [ محمد علی ضیائی ]

لطفا روی نوار کلیک کنید

http://s5.picofile.com/file/8131445500/ee5e14197c1.pptx.html

[ ۱۳٩۳/٥/۱ ] [ ٤:٥٤ ‎ق.ظ ] [ محمد علی ضیائی ]

لطفا روی نوار کلیک کنید

 http://iep90.persiangig.com/erae/Facility%20Layout%20&%20Location.ppt/download

[ ۱۳٩۳/٥/۱ ] [ ٤:٥٠ ‎ق.ظ ] [ محمد علی ضیائی ]

لطفا روی نوار پایین کلیک کنید


http://s5.picofile.com/file/8131269884/2111.pdf.html

[ ۱۳٩۳/٤/۳۱ ] [ ٥:٠٤ ‎ق.ظ ] [ محمد علی ضیائی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام به بازدید کنندگان وبلاک برای بهتر اداره شدن وبلاک yahoo messengerبرای ارتباط با بازدیدکنندگان برقرار شد.واگر نظر دارید در نظرات سایت قرار بدهید اگر مطلب خواستی دارید modiriatsanati@yahoo.com با ما؛در ارتباط باشید
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed

href="http://www.">ابزار دریآفت کد بآلآ بر برآی وبلآگ

دانلود آهنگ جدید

خدمات وبلاگ نويسان-بهاربيست

كد عكس تصادفی

كد تقويم

shockwave-flash" data="http://www.mohsen.razani.ir/wp content/Upload/maxtools/dl/player/1.swf" width="240" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer">

انواع آهنگ ها برای وبلاگ
=1&autoreplay=1&nopointer=1&volume=100" />

[ قالب وبلاگ : ایران اسکین ] [ Weblog Themes By : iran skin]